O nama

Odluka o osnivanju Javne ustanove „Sportsko rekreacioni centar“ Tešanj, donesena je na 20 sjednici Općinskog vijeća 01-02-1-1983/ 06. dana, 29.06. 2006. godine. JU „SRC“ Tešanj, ima svojstvo pravnog lica.

Osnovna djelatnost JU„SRC“ Tešanj se ogleda u sljedećim oblastima:

1. Sportski događaji

2. Kulturne i zabavne aktivnosti

3. Rad sportskih objekata u svrhu trenažnog procesa za klubove, zabavne i rekreacijske djelatnosti

4. Reklama

5. Sportska oprema

6. Uslužna/ugostiteljska djelatnost

Misija

Osnovna misija djelovanja JU "Sportsko rekreacioni centar" Tešanj je stvaranje uslova i organizovanje kulturnih, zabavnih, sportskih, poslovnih i dr sadržaja za građane Općine Tešanj i šire.

Misija JU „Sportsko rekreacioni centar” Tešanj je takođe i unaprijeđenje nastave tjelesnog odgoja učenika srednjih škola, kao i ubrzanje razvoja sporta i sportske kulture na području općine Tešanj, kao i pomoć u afirmaciji sportskih klubova koji egzistiraju na području Općine, te osnivanju drugih sportskih udruženja za koje postoji zainteresiranost građana.

Djelovanje i rad JU SRC Tešanj mora biti na zadovoljstvo Lokalne zajednice i društva u cjelini, dobri partnerski odnosi sa korisnicima usluga, povećanje efikasnosti i ponude, efikasnost uposlenih, uravnoteženost prihoda i rashoda, konstantno djelovanje i zalaganje na povećanju i širenju ponude kroz investiranja u nove projekte i sadržaje, a sve s ciljem zadovoljstva građana Općine i društva u cjelini. 

Vizija

Mi vjerujemo da različitim vidovima intelektualnih, kreativnih i drugih aktivnosti menadžmenta ustanove, kulturnog i drugog djelovanja, saradnji sa predstavnicima sportskih udruženja, lokalnim, općinskim, kantonalnim i federalnim organima vlasti, su osnova za različite inicijative i dostizanja vizije, a to je da JU „Sportsko rekreacioni centar” Tešanj, bude vodeći i prepoznatljiv na ovim prostorima i šire kao davalac usluga svim sportskim udruženjima za rekreaciju građana, i drugih javnih manifestacija i događanja.