Upravni odbor

Rješenjem Općinskog vijeća Broj: 01-02-34-5-1663-2/19. od 01.10.2019. godine imenovan je Upravni odbor JU „SRC“ Tešanj, na četverogodišnji mandat (2019-2023) u sastavu: 1. Esmira Ogrić-predsjednica, 2. Sadmira Nukičić-član 3. Almir Hodžić-član.

U prošlom sazivu, mandatu (2015-2019) Rješenjem Općinskog načelnika Broj: -34-5-1288-3/15. od 28.08.2015. godine, Upravni odbor JU „SRC“ Tešanj je bio u sljedećem sastavu: Emina Ajanović– Predsjednica, Kotorić Jasmin-član i Halilović Adnan- član iz reda uposlenih.

Upravni odbor, u prosjeku, mjesečno održi jednu sjednicu sa tačno utvrđenim dnevnim redom i sa jasno utvrđenim i donesenim: Inicijativama, Zaključcima, Odlukama i razmatrana su sva bitna pitanja u cilju funkcionisanja Ustanove na najbolji način, sa sjednica je izviješće redovno išlo prema Općinskoj administraciji.

Važne odluke Upravnog odbora u dosadašnjem radu su sve one odluke koje se odnose na zakonsko funkcionisanje Javne ustanove „SRC” Tešanj, podrška menadžmentu u svim segmentima s ciljem da se kapital JU „SRC” Tešanj uveća, posebno sa čuvanjem svega što je ugrađeno i izgrađeno u okviru Ustanove.

Odlukom broj: 02-21/22 na 22. sjednici Upravnog odbora, za vršioca dužnosti direktora imenovan je Nusret Ogrić.

Pored v.d. direktora, JU “SRC” Tešanj ima 4 stalno uposlena radnika.

Vijesti iz kategorije

Zapisnici sa 27. i 28. sjednice Upravnog odbora

U prilogu objavljujemo zapisnike sa 27. sjednice Upravnog odbora, održane 20.05.2022. godine. i 28. sjednice održane 02.06.2022. godine.

Zapisnik sa 26. sjednice Upravnog odbora

U prilogu objavljujemo zapisnik sa 26. sjednice Upravnog odbora, održane 17.05.2022. godine.

Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU “Sportsko - rekreacioni centar” Tešanj

U prilogu objavljujemo konkurs za izbor i imenovanje direktora JU "Sportsko - rekreacioni centar" Tešanj, za naredni četverogodišnji mandat.

Zapisnik sa 25. sjednice Upravnog odbora

U prilogu objavljujemo zapisnik sa 25. sjednice Upravnog odbora, održane 22.04.2022. godine.

Zapisnik sa 24. sjednice Upravnog odbora JU “Sportsko - rekreacioni centar” Tešanj

U prilogu objavljujemo zapisnik sa 24. sjednice Upravnog odbora, održane 28.03.2022. godine.

Sve vijesti