Menadžment

Rješenjem Općinskog vijeća Broj: 01-02-34-5-1663-2/19. od 01.10.2019. godine imenovan je Upravni odbor JU „SRC“ Tešanj, na četverogodišnji mandat (2019-2023) u sastavu:
1. Esmira Ogrić - predsjednica,
2. Sadmira Nukičić - član
3. Almir Hodžić - član.

U prošlom sazivu, mandatu (2015 - 2019) Rješenjem Općinskog načelnika Broj: -34-5-1288-3/15. od 28.08.2015. godine, Upravni odbor JU „SRC“ Tešanj je bio u sljedećem sastavu: Emina Ajanović - Predsjednica, Kotorić Jasmin - član i Halilović Adnan - član iz reda uposlenih.

Upravni odbor, u prosjeku, mjesečno održi jednu sjednicu sa tačno utvrđenim dnevnim redom i sa jasno utvrđenim i donesenim: Inicijativama, Zaključcima, Odlukama i razmatrana su sva bitna pitanja u cilju funkcionisanja Ustanove na najbolji način, sa sjednica je izviješće redovno išlo prema Općinskoj administraciji.

Važne odluke Upravnog odbora u dosadašnjem radu su sve one odluke koje se odnose na zakonsko funkcionisanje Javne ustanove „SRC” Tešanj, podrška menadžmentu u svim segmentima s ciljem da se kapital JU „SRC” Tešanj uveća, posebno sa čuvanjem svega što je ugrađeno i izgrađeno u okviru Ustanove.

Prethodni direktori Ustanove:

  1. Amir Galijašević (22.08.2006. - 15.03.2007.)
  2. Mehmed Halep (20.03.2007. - 21.05.2007.)
  3. Emina Ajanović (21.05.2007. - 31.03.2012.)
  4. Ibro Omerbašić (01.04.2012. - 30.09.2013.)
  5. Safet Jašić (01.10.2013. - 20.01.2022.)

Odlukom broj: 02-121/22 na 28. sjednici Upravnog odbora, dana 02.06.2022. godine za direktora je imenovan Nusret Ogrić, na naredni četverogodišnji mandat.

Pored direktora, JU “SRC” Tešanj ima 4 stalno uposlena radnika.