20 Jun 2020

O G L A S Za iznajmljivanje poslovnog prostora.

Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje ponuda za zakup poslovnog prostora za potrebe fast fooda (ugostiteljske usluge hrane i pića), koji se nalazi na izletištu Kiseljak – kod bazena. Prostor se iznajmljuje na period od 4 godine, počev od 01.07.2020.godine, sa radom u ljetnoj sezoni.

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je ponuđena cijena- Prednost se daje ponudi sa najvećim ponuđenim iznosom zakupnine. Cijenu je potrebno navesti sa uračunatim PDV-om. Mjesečna zakupnina ne uključuje utrošak struje.

Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti dokaz o registrovanoj ugostiteljskoj djelatnosti:
Rješenje o registraciji, Uvjerenje ID broj

Svi zainteresovani mogu pogledati prostor koji je predmet ovog oglasa na navedenoj adresi, svakim radnim danom od 12h do 16h uz predhodnu najavu u sjedištu Ustanove ili na e-mail: [email protected]

Ponuda se podnosi putem zatvorene pošiljke na adresu:JU „Sportsko rekreacioni centar“ Tešanj, Patriotske lige 57., sa naznakom „NE OTVARAJ- Prijava na javni poziv za zakup poslovnog prostora“.
Rok za prijavu na oglas je do 22.06.2020.godine do 12h. Javno otvaranje pristiglih ponuda je 22.06.2020. u 14h u prostorijama uprave na adresi sjedišta Ustanove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Priloženi dokumenti:
https://dvorana-tesanj.com/uploads/docs/oglas.pdf
Share: